ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิด-19 ฟรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายคัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง ฟรีมีผลตั้งแต่วันนี้

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเผยแพร่คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญติประกันสังคม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ อัตราค่าบริการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคโควิด 19 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และ มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมปี 2533 แก้ไขเพิ่มเตคิมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคัม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม ได้มีการออกประกาศดังต่อไปนี้

ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใหการตรวจวินิจฉัยโรคติดชเื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 หมายความว่า การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ผู้สงสัยติดเชื้อ ตามนิยามผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามเกณฑ์และวิธีการดังนี้

  • เกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • การตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการ ตามที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • แพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจำเป็นตามดุลยพินิจของแพทย์ เฉพาะกรณัดำเนินการภาคในสถานพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอก การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ให้สำนักงานจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตน ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่นตามข้อมูลด้านล่าง

  • ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการยืนยันการติดเชื้อต่อครั้ง ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดเอาไว้ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
  • ค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฎิบัติการยืนยันการติดเชื้อเหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 600 บาท

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *