ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประเทศไทยขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *