ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม

เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับฐานะการเงินประจำสัปดห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดหา์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกันทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมเป็นจำนวน 3 สัปดาห์ได้แก่ งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ในวันที่ 28 มกราคม 2564 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยพบว่า ขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 1,069,366,246,596 บาท

ประกาศจาก กุลย ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *