ราชกิจจานุเบกษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มได้ง่าย 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ หรือ ในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีคามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางผู้ประกอบการ และ ร้านค้าบางส่วนใช้ช่องทางในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทำให้ยากในการควบคุมเกี่ยวกับเรื่อง วัน, เวลา, สถานที่ และ บุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายๆ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความจำเป็นในการออกประกาศเพื่อกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สามารถสอนคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และ มาตรา 30 (6) แห่งพระชายบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ รายละเอียดของการประกาศ สามารถดูได้ด้านล่าง

  1. ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอออล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรง หรือ เป็นการดำเนินการใดๆ ในลักษณะการเชิญชวนให้ซื้อ หรือ การเสนอขายรวมไปถึงการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรงด้วยการตลอด หรือ บริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขาย และ ผู้ซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบกัน
  2. ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับแก่กรณีการซื้อขาย และ การชำระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้านค้า, ร้านอาหาร หรือ สถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

การประกาศดังกล่าว  ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *