กฎหมายขายของออนไลน์ ล่าสุด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎ คุมขายของออนไลน์

ประกาศจากทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องราคาสินค้า และ บริการ ในเรื่องของการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า และ บริการผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ อาศัยอำนาจตามความในตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และ บริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และ บริการ สำหรับรายละเอียดการประกาศดังกล่าวสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
  2. ผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า หรือ บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ออนไลน์
  3. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และ บริการ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคา และ รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า และ บริการผ่านระบบพาณิชณย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์
  4. ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย, ค่าบริการ, ประเภท, ชนิด, ลักษณะ, ขนาด, น้ำหนัก และ รายละเอียดของสินค้า หรือ บริการ โดยการเขียน, พิมพ์ หรือ ทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่นในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ให้เป็นที่ชัดเจน, ครบถ้วน, เปิดเผย และสามารถอ่านได้โดยง่าย ในส่วนของการแสดงราคาสินค้า ให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า, ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง, ให้แสดงราคาต่อหน่วยราคา หรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือ รายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่าย หรือ บริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นรวมอยู่ด้วยก็ได้
  5. การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า หรือ ค่าบริการที่ให้บริการ ตามข้อด้านบน ให้ตรงกับราคาจำหน่าย หรือ ค่าบริการที่ให้บริการ
  6. กรณีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้า หรือ บริการที่กำหนดที่แสดงเอาไว้ ผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และ เปิดเผย โดยแสดงให้เป็นราคาจำหน่าย หรือค่าบริการ

ตามประกาศในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย หรือ ให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *