ของขวัญปีใหม่ จากประกันสังคมเพิ่มเงินเยียวยา

ประกันสังคมเยียวยาผู้ประกันตน เป็นของขวัญปีใหม่ 2564

ประกันสังคมแจกของขวัญรับปีใหม่ 2564
จัดแจกใหญ่สุดสำหรับประกันสังคม ที่ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนเป็นของขวัญรับปีใหม่ 2564 จัดให้เต็มๆ แถมยังเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเดือนละ 800 บาท บวกกับเพิ่มค่าฝากครรภ์ และค่าทำคลอดบุตรลดเงินสมทบมาตรา 33 เหลือเพียงเดือนละ 450 บาท และยังมีการชดเชย กรณีว่างงานอีกด้วย

เปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบกองทุนประกันสังคมตามาตรา 33 และ มาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเป็นของขวัญ 5 ชิ้นใหญ่ให้กับผู้ประกันตนรับปีใหม่ สำหรับรายละเอียดของขวัญทั้ง 4 ชิ้นสามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ประกันสังคมแจกของขวัญชิ้นใหญ่ แจกเงินว่างงานช่วงโควิด

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

 • ได้รับเงินเพิ่มจากเดิม 600 บาทเพิ่มเป็น 800 บาทต่อคน โดยจ่ายครั้งละไม่เกิน 3 คน
 • ให้ผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนครบ 6 ปี
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 • ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรที่ปรับเพิ่มของงวดเดือนมกราคม 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

เพิ่มค่าฝากครรภ์

 • ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์เป็น 5 ครั้งรวมเป็น 1,500 บาท จากเดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เพิ่มค่าคลอดบุตร

 • ปรับค่าคลอดบุตร จากเดิม 13,000 บาท เพิ่มเป็น 15,000 บาท
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศ ของคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมโดยลงมติเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ไม่ใช่จากการทำงาน พ.ศ. 2563

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคม

 • ลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 คิดเป็นเงิน 450 บาท
 • ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลือ 278 บาท
 • ปรับลดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564

เพื่อแบ่งเบาภาระนายจ้าง และ ผู้ประกันตน ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด บวกกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตน ในการจ่ายเงินสมทบ

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากโควิด 19

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย และหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เป็นผลกระทบให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นโดยให้ลูกจ้างดังกล่างที่ไม่ได้รับค่าค้างมีสิทธิตามข้อกำหมดด้านล่าง

 • ได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน
 • ได้รับตลาดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *