ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร เปิดบัญชีเงินฝากธนาคา

กรณีสงเคราะห์บุตรทุกคน สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *