แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประกันสังคม

เปิดแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม

กฎหมายประกันสังคมในปัจจุบัน ที่ถูกบังคับใช้อยู่นั้นมีบทบัญญัติบางประเภท หรือ บางประการที่ไม่เหมาะสม และ ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน ทางกระทรวงแรงงาน โดยประกันสังคมได้เล็งเห็น จึงได้ทำการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับพระราชบัญญัติประกันสังคมปี พ.ศ. 2533 ในประเด็นต่างๆ ตามตัวอย่างด้านล่าง

หัวข้อในการแก้ไขหลักเกณฑ์ และ วิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ ผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม

 • การแก้ไขหลักเกณฑ์ และ วิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ ฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสัมคม
 • การกำหนดคุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ประกันสังคม, คณะกรรมการการแพทย์ และ คณะกรรมการอุทธรณ์
 • การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการการแพทย์ให้มีเพียงวาระเดียว
 • การแก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กำหนดการจ่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
 • การกำหนดเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39
 • การแก้ไขการคำนวณเงินเพิ่มค้างชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยกำหนดให้ไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่าย
 • การกำหนดให้ผู้ที่รับเงินบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตน
 • การแก้ไขให้ผู้ประกันตน ได้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรเป็นการเหมาจ่าย และ เพิ่มระยะเวลาในการได้รับเงิน
 • การเพิ่มเงินทดแทนการขายรายได้ในกรณีทุพพลภาพ
 • การเพิ่มประโยชน์ ในการทดแทนกรณีชราภาพ และ การแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ในการรับเงินบำนาญชราภาพเพื่อส่งเสริมการทำงานของผู้ประกันตนสูงอายุ

เพื่อให้การแก้ไขหลักเกณฑ์ และ วิธีการเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ ทางประกันสังคมจึงขอความกรุณาทุกท่านแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญติประกันสังคม ตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน สำหรับประชาชนที่มีคำถามสามารถติดต่อสายตรงประกันสังคมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 สำหรับแบบสอบถามผู้ประกันตนสามารถกรอกแบบสอบถามได้ตามลิงก์ด้านล่าง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *