ประกาศจากประกันสังคม ลดจ่ายเงินสมทบ

ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และ ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39

เพื่อนเป็นการช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือนร้อนแก่นายจ้าง และ ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เห็นสมควรลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และ ผู้ประกันตน ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการออกประกาศกระทรวงแรงงาน ในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมไปถึงเงื่อนไข สำหรับการลดหย่อนการออกเงินสมบทของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนครั้งนี้ เนื่องจากกรณีของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สมทบเพียง 2% และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 สมทบเพียง 96 บาท

เปิดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจากประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 

  • ให้นายจ้าง และ ผู้ประกันตนตามาตรา 33 ได้รับการลดหย่อยการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในงวดเดือนกันยายน 2563 ไปจนถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยให้ทำการส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
  • ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประจำงวดเดือนกันยายน 2563 ไปจนถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท
  • กรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดเอาไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือ นายจ้างตามข้อด้านบน สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินได้ ที่สำนักงานประกันสัมคมกรุงเทพมหานครของพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

 

Leave A Comment