อัพเดทประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนเหตุโควิด

ช่วยเหลือคนว่างงานจากโควิด ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินเยียวยา

ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ประกันสังคมสั่งจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตนอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเงินเยียวยา สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างเลย

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จากทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาระบุถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นเหตุส่งผลกระทบโดยตรงกับการประกอบกิจการ และลูกจ้าง รวมไปถึงผู้ประกันตน ที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

จากการตรวจสอบไปที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีคำสั่งให้ประกันสังคมเร่งหาทางช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกันตเพื่อให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยกับผู้ประกันตน ตามประกาศกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ให้ได้รับสิทธิเต็มที่ สำหรับคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต้องส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน ถึงจะเกิดสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส หรือไม่ได้ไปทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

สำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวแล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน สำหรับช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด 19 ครั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดให้นายจ้าง และ ลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทางด้านล่าง

  • ผู้ประกันตนมีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ https://www.sso.go.th แล้วนำส่งให้นายจ้าง เน้นย้ำในเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ เลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง
  • นายจ้างมีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ e-Service ตามรายละเอียดดันนี้
    – บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องทำการบันทึกข้อมูลลูกจ้าง ตามแบบสปส. 2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด หรือกักตัว
    – รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน หรือ สปส.2-01/7 ของลูกจ้างที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th นำส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการบันทึก้อมูลในระบบ e-Service

การขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุโควิด-19 ทางนายจ้าง และ ลูกจ้างรวมไปถึงผู้ประกันตน จะต้องดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 และขอย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตน ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง หรือ สามารถสอบถามสายด่วนประกันสังคมได้ที่เบอร์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *