บัตรคนจนกุมภาพันธ์ 2564 โอนเงินวันไหน

ตรวจสอบวันที่เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

คนที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบเช็คด่วนเนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนอกจากจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, ค่ารถโดยสารสาธารณะตามปกติแล้ว ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยังได้รับสิทธิเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 รับเงินเพิ่มเติมอีก 5,400 – 5,600 บาททางรัฐบาลจะทำการทยอยโอนเข้าบัตรคนจนโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ที่ถือบัตรคนจน ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะได้ร้องเฮดังๆ เนื่องจากได้รับเงินเยียวยาเพิ่มจากมาตรการ เราชนะแล้ว คงจะอยากทราบว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าว จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่ และ ได้จำนวนเท่าไหร่บ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและวันที่เงินเข้าบัตรมาแจ้งให้ทราบพร้อมๆกัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564 ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ จะได้รับเงินตามรายละเอียดด้านล่าง

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทปกติจะ จะได้รับ 300 บาทต่อเดือน รับเพิ่ม 500 บาท เป็น 800 บาทต่อเดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทปกติจะ จะได้รับ 200 บาทต่อเดือน รับเพิ่ม 500 บาท เป็น 700 บาทต่อเดือน

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ได้แก่

 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารผ่านระบบ E-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัดได้แก่ กทม, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และ นครปฐม
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

รับวงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 1

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมทุกวันศุกร์ รวม 8 ครั้ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 675 บาท
 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 700 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 700 บาท

เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราชนะ, ร้านธงฟ้า, ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะงวดที่ 2

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมทุกวันศุกร์ รวม 8 ครั้ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 675 บาท
 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 700 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 700 บาท

เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราชนะ, ร้านธงฟ้า, ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน

 • เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงกันยายน 2564
 • กรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าตามมาตรการในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วน ต่อเดือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และ ต้องมีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในกทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน

 • ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564
 • หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

ผู้ที่มีสิทธิรับเงิน: ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และ ได้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์

ขั้นตอนในการลงทะเบียน

 • ผู้ใช้น้ำประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่ การประปานครหลวง
 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 3

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 675 บาท
 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 700 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 700 บาท

เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราชนะ, ร้านธงฟ้า, ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 4

 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 675 บาท
 • กลุ่มปกติที่ได้รับ 700 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ 700 บาท

เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราชนะ, ร้านธงฟ้า, ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินโอนเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน เข้าบัญชีธนาคาร โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ทางคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มเบี้ยความพิการให้อีก 200 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะมีการแบ่งจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

 • เงิน 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน ทั้งนี้วันและเวลาที่เงินจะเข้า ทางกรมบัญชีกลางจะมีการแจ่งให้ทรวงโดยทั่วกันอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *