เช็คเงินบัตรคนจน มีนาคม 2564 เงินเข้าวันไหนบ้าง

เช็ควันเงินเข้าบัตรคนจน ในเดือนมีนาคม 2564 ได้ที่นี่

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนว่าจะมีเงินส่วนไหนที่เข้าบัญชีผู้ถือบัตรบ้าง และ เงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่ไปตรวจสอบได้พร้อมๆกันด้านล่าง

ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ ยังคงได้รับเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเหมือนเดือนก่อนๆ เท่านั้นยังไม่พอเนื่องจากในเดือนนี้ยังได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ เราชนะ เพิ่มเติมเข้าบัญชีอีกด้วย แต่ยังผู้ที่ถือบัตรหลายๆคนมีคำถามว่า เงินส่วนต่างๆจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่บ้าง สามารถตรวจสอบพร้อมๆกันได้ด้านล่างเลย ว่าจะมีเงินเข้าวันไหนบ้าง สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคม 2564 นี้

วันที่ 1 มีนาคม 2564

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค รับคนละ 700-800 บาท ต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในเดือนนี้ เป็นค่าซื้อสินค้า อุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นจากทางร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ด้านล่าง

 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาท ต่อเดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาท ต่อเดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาท ต่อเดือนเพิ่มมาเป็น 800 บาท ต่อเดือน

ค่าโดยสารรถสาธารณะ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้จะถูกแบ่งออกเป็น

 • เงินค่าโดนสารรถเมล์ และรถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน สามารถใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ที่ถือบัตรใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร
 • เงินค่าโดนสารรถ บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • เงินค่าโดนสารรถไฟ 500 บาท ต่อเดือน

วันที่ 5 มีนาคม 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการ เราชนะ งวดที่ 5

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะมีเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมทุกวันศุกร์ รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดบละ 675 บาท
 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน จะได้รัยบเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

โดยปกติแล้วเงินจำนวนจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้สิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, โครงการเราชนะ, ร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น สามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 6 

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดบละ 675 บาท
 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน จะได้รัยบเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

โดยปกติแล้วเงินจำนวนจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้สิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, โครงการเราชนะ, ร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น สามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

ต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2564

 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามาตรการปัจจุบัน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ต่อเดือน ให้ผู้ที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ วงเงิน 230 บาท ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เงินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรสวัสกดิุ้การแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เรียบร้อย

ขั้นตอนในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์  

 • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าใน จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน

 • ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2564
 • หากผู้ที่ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่มีการใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และ ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีการลงทะเบียน

 • ผู้ที่ใช้น้ำประปาใน จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ การประปานครหลวง
 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 19 มีนาคม 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 6 

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดบละ 675 บาท
 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน จะได้รัยบเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

โดยปกติแล้วเงินจำนวนจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้สิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, โครงการเราชนะ, ร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น สามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 8

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดบละ 675 บาท
 • กลุ่มที่ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน จะได้รัยบเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท

โดยปกติแล้วเงินจำนวนจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ต้องใช้สิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, โครงการเราชนะ, ร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น สามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน โดยปกติแล้ว ผู้พิการที่ทำการขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินโอนเบี้ยความพิการ จำนวน 800 บาท ต่อเดือนเข้าบัญชีธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติใหม่ เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่มีอาบยุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะมีการแบ่งจ่ายตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เงินช่วยเหลือ 800 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่ 10 ของเดือนส

เงินเพิ่มเติม อีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ จะถูกจ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินจำนวนนี้ เข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน ทางกรมบัญชีกลาง จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *