ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้สู้วิกฤต

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โครงการใหม่ล่าสุด

ธนาคารออมสินได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่ล่าสุด เปิดยอดการกู้จากธนาคารออมสินไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆมากู้ รวมไปถึงไม่ต้องมีคนมาค้ำประกันด้วย สำหรับสินเชื่อล่าสุดจากทางธนาคารออมสินนี้จะใช้ชื่อว่า “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” สำหรับเป้าหมายก็เพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้ประจำ และ คนที่ทำอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า และ แม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของรายละเอียดของสินเชื่อนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เงื่อนไขดอกเบี้ย และ ระยะเวลาในการชำระ

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี โดยใน 6 เดือนแรกไม่ต้องชำระทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย
 • มีวงเงินทั้งหมด 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็นจำนวนคนขั้นต่ำ 2 แสนคน
 • วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สำหรับผู้กู้รายย่อย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ใบเปลี่ยนสกุล ของผู้กู้ และ คู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ ยกตัวอย่างเช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส ถ้ามี
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด ยกตัวอย่างเช่น บัญชีรายรับรายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
 • ไม่ต้องตรวจกิจการ

หลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ และ สกุลถ้ามี ของผู้กู้และคู่สมรส
 • เอกสารแสดงสถานภาพ ยกตัวอย่างเช่น ใบสำคัฐการสมรส ถ้ามี
 • สำเนาสมุดรายได้ ยกตัวอย่างเช่น สลิปเวินเดือน หรือ หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชีเดือนล่าสุด

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *