เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด กุมภาพันธ์ 2564

เปิดขึ้นตอนในการตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตร กุมภาพันธ์ 2564 เข้าบัญชีวันไหน

วิธีตรวจเช็ควันที่เงินอุดหนุนบุตรจะถูกโอนเข้าบัญชี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้โดยทางรัฐบาลจะทำการโอนเงินให้กับบัญชีของผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรในวันที่ 10 ของเดือนนี้ เพราะฉะนั้นเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยว่า มีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไรบ้าง สามารถเช็คด้วยตัวเองได้หรือไม่ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนตามด้านล่าง หรือ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงผ่านการติดต่อที่เบอร์ 02-651-6534 หรือ 02-651-6902 เป็นเบอร์สายด่วนโครงการเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ผ่านการแจกเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขด้านล่าง

 • เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี รับเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาทต่อเดือน
 • พิเศษเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายจากเดิม 600 บาท ต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เปิดคุณสมบัติผู้ปกครองที่รับเงินสงเคราะห์บุตร

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ และ เด็กแรกเกิดจะต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปีเท่านั้น

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด 2564

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 10 มีนาคม 2564
 • เดือนเมษายน 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 9 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • เดือนกรกฎาคม 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน 2564 โอนเงินอุดหนุนบุตรวันที่ 10 กันยายน 2564

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *