ตรวจสอบประกันสังคม ส่งเงินสมทบกี่เดือน

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงได้รับสิทธิ

เปิดเงื่อนไขการส่งเงินสมทบประกันสังคมตามมาตราต่างๆ ส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงจะได้รับสิทธิ สามารถเช็คเงื่อนไขการคุ้มครองได้ด้านล่าง

ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆ ไม่ว่าจะป็น มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบต้องรู้ก่อนว่าจะต้องส่งเงินกี่เดือนถึงจะได้รับสิทธิได้ โดยผู้ประกันตนตามแต่ละมาตรา จะได้รับสิทธิประกันสังคม ไม่เหมือนกันตามรายการด้านล่าง

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คุ้มครอง 7 กรณี
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 คุ้มครอง 3-5 กรณี

เปิดเงื่อนไขการคุ้มครอง

  • กรณีเจ็บป่วย ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย
  • กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ
  • กรณีตาย ส่งเงินสมทบครบ 1 เดือย ภายใน 6 เดือนก่อนถึงแต่ความตาย
  • กรณีสงเคราะห์บุตร ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
  • กรณีชราภาพ บพเหน็จชราภาพ กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนรของผู้ประกันตน กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน + นายจ้าง พร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด  สำหรับบำนาญชราภาพ ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
  • กรณีว่างงาน ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

สำหรับผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆ สามารถติดต่อประกันสังคมได้ที่เบอร์ 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *