moac.go.th ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา เกษตรกร

อยากรู้เงินเยียวยา เกษตรกร ได้รับเงินวันไหน เช็คได้เลย

ข่าวล่าสุดจากทางด้านกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าเว็บไซต์ว่า “www.moac.go.th” เป็นเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่ายมากๆ เป้าหมายหลักของการสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรไทย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และ สถานะการโอนเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีงั้นตอนง่ายๆ ในการตรวจสอบ แถมตรวจสอบแล้ว จะรู้ผลโดยทันที ว่าจะได้รับเงินเยียวยา ที่จะโอนเข้าบัญชีงวดไหน แล้วได้เงินเมื่อไหร่

สำหรับมาตรการเยียวยาเงิน ให้พี่น้องชาวเกษตรกรไทย จากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะโอนเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท สำหรับพี่น้องชาวเกษตรการ และ ชาวสวนยาง ที่ได้รับสิทธิ์ จากการลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวนพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด จำนวน 10 ล้านราย ด้วยเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาท ล่าสุดทางด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และ สหักรณ์การเกษตร ได้ออกมาเชิญชวน ให้พี่น้องชาวเกษตรกร ได้เข้ามาใช้ที่เว็บไซต์ moac.go.th เนื่องจากว่าเว็บไซต์ นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบ สิทธิ์ของเงินเยียวยาเกษตรกรโดยเฉพาะ

หากผู้ที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ แล้วขึ้นข้อความ ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

  • กลุ่มที่ 1 ข้อความแสดง “ได้รับสิทธิ์” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลเกษตรกร กับทางกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนทั้งหมด 3.3 ล้านราย ซึ่งกลุ่มนี้ จะได้รับเงินโอนภายในวันที่ 18, 19 และ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสามารถรอการตรวจสอบการโอนเงินจากทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เลย
  • กลุ่มที่ 2 ข้อความแสดง “รอตรวจสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2563” สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้รับข้อความดังกล่าว แสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตรวจสอบสิทธิ์ กับทางกระทรวงการคลัง มีจำนวนทั้งหมด 3.4 ล้านราย ใครที่ได้ข้อความดังกล่าว แนะนำให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถ้าหากสิทธิ์ของคุณผ่าน สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ได้รับสิทธิ์” แล้วจะได้รับเงินเยียวยาภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำหรับกรณีที่แจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ จะขึ้นสถานะว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมีการแจ้งให้ทราบถึงสถานะว่าเพราะเหตุผลอะไร

พี่น้องชาวเกษตรกร ที่ยังไม่พบรายชื่อของตนเอง แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เอาไว้แล้ว ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการ ปรับฐานข้อมูล และ จะมีการแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *