ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

การเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี กับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์ากรบริหารส่วนตำบล หลังจากที่มีคำสั่ง คสช. ได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกอบต. ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยเริ่มเปิดคูหาให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น วันนนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยอยากจะแนะนำเว็บไซต์ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. ได้จากเว็บไซต์ดา้นล่าง

 • คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ele.dla.go.th
 • ในส่วนของกรายงานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี, บัตรเสีย จำนวนบัตรผู้ไม่เลือกผู้สมัครใด
 • ให้ทำการกรอกข้อมูลจังหวัด, อำเภอ, พื้นที่ตำบล ที่ต้องการทราบการเลือกตั้ง หลังจากที่กรอกเสร็จแล้ว จะมีข้อมูลปรากฎให้ทราบแบบอัพเดท real time

ทาง กกต. จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้น จะพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม หากมีการร้องเรียนจะไต่สวนและประกาศให้ทราบไม่ช้ากว่า 60 วันถึงผลการเลือกตั้ง หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดนเร็วที่สุด ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17

แจ้งเหตุไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง ต่อนายอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งจะต้องระบุตัวเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันรับแต่วันเลือกตั้งแต่สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 • มีธุรกิจจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นคนพิการหรือทุภภลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฎิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
 • กรณีที่มีผู้สิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเอาเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้ทีมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิได้

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะโดนตัดสิทธิอะไรบ้าง

 • สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือ สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 • สมัครรับเลอืกเป็นกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน
 • เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 • ดำรงตำแหน่งราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *