ชวนอ่าน! 10 มาตรการช่วยเหลือจาก ธอส. เพื่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ธอส. กับ 10 มาตรการเยียวยาลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออก 10 มาตรการโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงินรวม 443,220 ล้านบาท และเตรียมสินเชื่ออีก 20,000 ล้านบาท สำหรับคนในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป ซึ่ง 10 มาตรการนี้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 2 มาตรการ และโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ จำนวน 8 มาตรการ รวมเป็น 10 มาตรการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


โครงการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 • มาตรการที่ 1
  • ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 861 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 997 ล้านบาท

 • มาตรการที่ 2
  • ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 14,022 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 14,607 ล้านบาท

โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

 •  มาตรการที่ 1
  • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
  • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 61,578 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 58,754 ล้านบาท
 • มาตรการที่ 2
  • พักชำระเงินต้น 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
  • เมื่อครบ 1 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 60,134 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 74,124 ล้านบาท


 • มาตรการที่ 3
  • พักชำระเงินต้น 6 เดือน
  • ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 28,998 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 27,913 ล้านบาท


 • มาตรการที่ 4
  • ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน 6 เดือน
  • สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 16,928 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 15,719 ล้านบาท


 • มาตรการที่ 5
  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน
  • สำหรับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท
  • ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 217,589 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 193,735 ล้านบาท


 • มาตรการที่ 6
  • พักชำระเงินต้น 4 เดือน และลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี
  • สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 7,588 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 10,600 ล้านบาท


 • มาตรการที่ 7
  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
  • สำหรับลูกค้าสินเชื่อประเภทแฟลต และสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre-Finance)
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 494 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 2,979 ล้านบาท


 • มาตรการที่ 8
  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
  • สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6
  • ลูกค้าเข้ามาตรการ 38,555 วงเงินสินเชื่อ 43,792 ล้านบาท


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *