จ่อเพิ่มกฎใหม่ คนเป็นเบาหวาน-ความดัน-ลมชัก ห้ามทำใบขับขี่ คาดเริ่ม ก.พ. 64

เตรียมเพิ่มกฎ ห้ามโรคเบาหวาน ความดัน และลมชัก ทำใบขับขี่

 • 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา รองอธิบดีกรมการขนส่ง เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีการออกกฎกระทรวงใหม่ โดยคนที่ทำใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรม และใช้ใบรับรองแพทย์ ซึ่งกฎกระทรวงที่กล่าวมาข้างต้น มีหลักสำคัญ ได้แก่
จ่อเพิ่มกฎใหม่ คนเป็นเบาหวาน-ความดัน-ลมชัก ห้ามทำใบขับขี่ คาดเริ่ม ก.พ. 64

จ่อเพิ่มกฎใหม่ คนเป็นเบาหวาน-ความดัน-ลมชัก ห้ามทำใบขับขี่ คาดเริ่ม ก.พ. 64


กฎกระทรวงการออกใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในการขอใบขับขี่

 • การออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการประกอบขอใบอนุญาตขับรถหรือขอใบขับขี่ ยังอยู่ในช่วงการหารือกับแพทยสภา เพื่อจัดทำรายละเอียด หรือข้อกำหนด ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ต้องแสดงว่าผู้ขับขี่ไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับขี่รถบนท้องถนน จากเดิมมี 5 โรค ได้แก่
  • โรคเท้าช้าง
  • โรควัณโรคในระยะแพร่เชื้อ
  • โรคเรื้อน
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ

 • โดยล่าสุดยังมีการทำการพิจารณาโรคอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา เช่น โรคเบาหวาน, โรคลมชัก, โรคความดัน, โรคอารมณ์สองขั้ว, โรคออทิสติก และโรคตัวเตี้ยผิดปกติ (90 เซนติเมตร) ซึ่งโรคดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

 • ใบรับรองแพทย์ที่จะออกให้ใช้กับรถทุกประเภทที่ต้องการขอรับใบขับขี่ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ ซึ่งใบรับรองแพทย์จะช่วยแสดงเห็นถึงความเหมาะสมในการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย

 • แต่อย่างไรก็ตามการขอใบรับรองแพทย์ของผู้ที่จะขอใบอนุญาตนั้นต้องอาศัยการตรวจสอบที่ยากเพิ่มขึ้น ดังนั้นแพทย์ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โดยคาดว่าเงื่อนไขนี้จะได้ข้อสรุปภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *