คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ Special Tourist Visa เปิดรับนักท่องเที่ยวพักในไทยยาว 270 วัน

จากการลงมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการลงมติเห็นชอบนหัวข้อ การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษผ่าน “สเปเชียล ทัวร์ริสต์ วีซ่า” แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬาเสนอให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ (คนต่างด้าว) ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในระยะยาว (Long Stay)
  2. ยอมรับ และ ปฏิบัติตามมาตรการ ทางด้านสาธารณสุขที่ได้มีการประกาศใช้ในประเทศไทย และ ตกลงยินยอมที่จะทำการกักตัว 14 วัน
  3. มีหลักฐานของสถานที่พักในประเทศไทย หรือ หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักระยะยาวภายในประเทศไทย หรือหลักฐานสำเนาโฉนดห้องชัดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว หรือ บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว, หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อ หรือ เช่า ที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมาย

สำหรับบุคคลต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น และ สามารถผ่านการดำเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนด มีสิทธิขอรับการตรวจ และ ลงตราประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษ หรือที่เราใช้ชื่อว่า Special Tourist Visa (STV)  ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน หลังจากที่ครบกำหนดเวลา 90 วันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน โดยคนต่างด้าว จะต้องทำการยื่นคำขอตามแบบ และ เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดเอาไว้ ตั้งแต่วันที่ประกาศไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เป้าหมายหลักของการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราได้นั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมไปถึงบุคคลทั่วๆไป ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และ ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศไทยของเรานั้นมีการบริหารจัดการและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างดี จนได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงเป็นอันดับ 1 ประสบความสำเร็จ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และ มีศักยภาพจากหลายๆประเทศทั่วโลกมีความต้องการจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของเรา มาเที่ยวเป็นแบบครอบครัว และ เที่ยวแบบระะยาว ทั้งนี้ได้มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่า ประเทศไทยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ได้ และ เดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้สัปดาห์ละ 100 ถึง 300 คน แต่ไม่เกินเดือนละ 1,200 คน จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเราประมาณ  1,200 ล้านบาท ต่อเดือนเลยทีเดียว

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *