มาตรการแจกเงิน 2,000 ให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย รับมือกับการระบาดของ COVID-19วันนี้ 6 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจเห็นชอบให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19

โดยจะมีมาตรการแจะเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย เช่น เกษตรกร, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelances) โดยการแจกเงินจำนวนคนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือนเป็นมาตรการระยะสั้น โดยจะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาทผ่านระบบ e-payment ด้วยพร้อมเพย์ (Promptpay) ซึ่งยังไม่มีการสรุปจำนวนผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือนี้ แต่เบื้องต้นมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน ดังนี้

  1. ประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย จากการถือบัตรสวัสดิการโดยประมาณ 14 ล้านคน
  2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คนขับรถตู้/แท็กซี่, สถาปนิก เป็นต้น
  3. ผู้ประกอบการรายเล็กและขนาดกลางที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการจะมีมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีและลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการใช้งานยังไม่มีการกำหนดแน่ชัด แต่อาจเพียงตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถใช้จ่ายผ่านระบบได้ เช่นเดียวกับโครงการชิมช้อปใช้ ซึ่งการช่วยเหลือวิธีนี้รัฐบาลเห็นว่ามีความสำคัญต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จะช่วยบบรรเทาผลกระทบกับการระบาดของ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังจะมีการเสนอจำนวนตัวเลขประชาชนผู้จะได้รับเงินเพื่อเข้าที่ประชุมในสัปดาห์ต่อไป 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *