ประกาศเพิ่มเงินอุดหนุนบุตร 600 เป็น 800 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท ต่อบุตร 1 คน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงประกาศจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตรในปี 2564 จากเดิมจ่ายบุตรคนละ 600 บาท เป็น 800 บาท เริ่มต้น 1 มกราคม 2564

ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 มกราคม 2564 ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจา่ยประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ประจำปี พ.ศ 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

  • กฎกระทรวงนี้ให้บังใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  • ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกณี สงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  • ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 800 บาท ต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน

*หมายเหตุ: สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงนี้คือโดยที่เป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนรับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็ฯต้องออกกฎกระทรวงนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *