เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564 เงินเข้าวันไหน

แนะนำขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรในเดือนมีนาคม 2564 โดยทางรัฐบาล จะทำการโอนเงินให้ในวันที่ 10 ของเดือน เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่ามีกี่ขั้นตอน และมีขั้นตอนอะไรบ้าง สามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่ สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อไปที่สายด่วนเบอร์ 02-651-6534 หรอื 02-651-6902 สายด่วนสำหรับโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เปิดขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2564 มีกำหนดที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำหรับใครที่เงินไม่เข้าบัญยชี สำหรับเงินอุดหนุนบุตรในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งอ้างอิงจากปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 600 บาทต่อเดือน และพิเศษเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายจากเดิม 600 บาท ต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน บังคับให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน สำหรับรายละเอียดดังกล่าวสามารถเช็คเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

 • ต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย พ่อแม่เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเท่านั้น และไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

เปิดคุณสมบัติของผู้ปกตครอบที่รับเงิน กรณีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ คือต้องมีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดเอาไว้ในความอุปการะ และเด็กแรกเกิดจะต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกครอบครับ มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีวงเคราะห์บุตร ตามกระทรวงฉบับเดิมในปี 2561 จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564

สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าบัญชี สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อที่จะเช็คเงินอุดหนุนบุตร ว่าถูกระงับสิทธิ์หรือไม่ โดยไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนสำหรับขั้นตอนดังกล่าว สามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร
 • กดค้นหาข้อมูล

ขั้นตอนในการลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุนบุตรมี 6 ขั้นตอนด้วยกัน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 2. สมุดบุญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 3. เอกสารที่ต้อเตรียมแบบคำร้อนขอลงทะเบียน  และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
 4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 6. สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *