มาตรการขยายเวลาเสียภาษีเงินได้ ถึงสิงหาคมปีนี้!

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร?


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือ หน่วยภาษีพิเศษ (ตามที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งผู้ที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์จะต้องทำการยื่นภาษี จัดเก็บเป็นรายปี โดยแบ่งการจัดเก็บตามกลุ่มบุคคล เนื่องจากมีความสามารถในการลดหย่อนภาษีจากข้อกำหนดแตกต่างกันไป


  • คนโสด กรณีมีเงินได้จากการจ้างงาน คือ เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง ประเภทเดียว : ยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท แต่กรณีที่มีเงินได้ประเภทอื่นด้วย รวมกับเงินได้จากการจ้างแรงงาน หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

  • คู่สมรส กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงานเพียงอย่างเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาทแต่ในกรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงานและมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

แบบการยื่นภาษีโดยปกติ

ชื่อแบบ

ใช้ยื่นกรณี

กำหนดเวลายื่น

ภ.ง.ด. 90

มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท

มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

ภ.ง.ด. 91

มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1ม.40(1) ประเภทเดียว

มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

ภ.ง.ด. 93

มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้า

ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ

ภ.ง.ด. 94

ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8

กรกฎาคม – กันยายน ของปีภาษีนั้น


สรุปการเลื่อนเก็บภาษีถึงสิงหาคม เพื่อเยียวยาวิกฤติ COVID19

รัฐประกาศขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งแบบยื่นกระดาษและยื่นผ่านออนไลน์ และให้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข ในปีภาษี 2563

รวมถึงมีการปรับลดหย่อนภาษีโดยวงเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนได้เพิ่มขึ้น จากเดิมค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุด 150,000 บาทเพิ่มเป็น 250,000 บาท และการผ่อนจ่ายภาษี 3 งวด จะขยายจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2563 ตามลำดับ 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *