ประกาศขยายเวลา ยกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดถึงสิ้นปี

ประกาศขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟ ต่ำสุด ไปอีก 3 เดือน

ประกาศล่าสุดจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขยายเวลาในการยกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟต่ำสุด ประเภท 3-7 ไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการออกมาเปิดเผย ว่าตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประกาศในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขยายระยะเวลา ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขึ้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 ณ ตอนนี้ ทางด้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ให้มีการขยายเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด หรือ Minimum Charge ออกไปอีก 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการขยายระยะเวลาการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า อัตราขึ้นต่ำร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบันของผู้ใช้ไฟฟ้า

ใครได้รับการยกเว้น การเก็บอัตราค่าไฟต่ำสุดบ้าง?

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 (กิจการขนาดกลาง) 

ลักษณะการใช้สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ, อุตสาหกรรม, หน่วยราชการ, สำนักงาน รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆของรัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, สถานที่เกี่ยวกับการทำกิจการของต่างชาติ, สถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ รวมไปถึงบริเวณที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ และมีปริมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย3 เดือน แต่ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 (กิจการขนาดใหญ่)

กิจการที่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ, อุตสาหกรรม, หน่วยนราชการ, สำนักงาน, หน่วยงานอื่นๆใดของรัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ, สถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ, บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เฉลี่ย 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5 (กิจการเฉพาะอย่าง)

ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้า เพื่อประกอบกิจการโรงแรม และ กิจการให้เช่าพักอาศัย รวมไปถึงบริเวณที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาที ที่สูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6 (องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร) 

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า สำหรับการใช้ไฟฟ้าขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมไปถึงสถานที่ที่ใช้ในประกอบศาสนกิจ รวมไปถึงบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว แต่ไม่รวมถึงหน่วยราชการ, สำนักงาน, หรือ หน่วยงานอื่นๆของรัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 7 (สูบน้ำเพื่อการเกษตร) 

ลักษณะการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรของหน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นๆใดของรัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กลุ่มเกษตรกร ที่ทางราชการรองรับ หรือ สหกรณ์เพื่อการเกษตร โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศขยายระยะเวลา เก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2563 นี้ สำหรับประชาชน หรือ ผู้ประกอบการที่มีข้อสังสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน PEA Call Center ที่เบอร์ 1129 หรือติดต่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ที่เบอร์ 02-590-9025 หรือ 02-590-9027

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *