ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดให้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ 2565 ล่วงหน้าแล้ววันนี้

ประกาศจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับข้อมูลการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีการออกมาระบุว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคา ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 ทางกรุงเทพมหานครได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 50 เขตล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 ทันทีโดยไม่เสียสิทธิ์

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่วงหน้า

 • ต้องเป็นผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
 • เป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ รวมไปถึงสวัสดิการ และสิทธิอื่นๆของหน่วยงานรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่จัดให้ประจำ

เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมสำเนา เพื่อใช้ในการยื่นลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจสามารถเดินทางไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *