ประกาศยกเลิกสอบ O-NET

ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกสอบ O-NET ป.6 – ม.3

กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งยกเลิกการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักอีกครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาเรื่อง “การยกเลิกการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน” ประจำปีการศึกษา 2563 ถึงผู้อำนวยการสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้สถานบันการศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ กำลังเร่งดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงแรมที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบะบริบทของโรงเรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลที่แตกต่างตามบริบทของโรงเรียน

ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน และการวัดรวมไปถึงการประเมินผล และศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง ทำให้ต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 จึงเรียนมีเพื่อทราบ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *