กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอร่างฯ ป้องกันความเสี่ยงเงินกู้สหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอครม.เห็นชอบ 2 ร่างกฎกระทรวง

 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กกส.) ได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับคือ
  • ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ….
  • ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ…ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562
 • ซึ่งทั้ง 2 ร่าง มีเกณฑ์กำกับที่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว

สาเหตุของการออกกฎกระทรวง

 • จุดประสงค์ของการออกกฎก็เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ที่มีการให้สินเชื่อกับสมาชิกและการกู้ยืมเงินและฝากเงินระหว่างสหกรณ์ เนื่องจากพบว่ามีการให้กู้ยืมและรับฝากเงินไขว้กันไปมา มูลค่าสูงกว่า 721,427 ล้านบาท โดยบางสหกรณ์ได้มีการนำเงินไปฝาก หรือให้กู้กระจุกตัว ส่งผลต่อความเสี่ยงของสหกรณ์นั้นๆ

 • สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งมีการปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก และกำหนดงวดชำระหนี้สูงถึง 400 – 600 งวด

 • สหกรณ์บางแห่งให้วงเงินกู้สูงเกินความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก ส่งผลต่อการหักชำระหนี้ของลูกหนี้ บางรายหักเหลือไม่ถึง 10% ของเงินเดือน ทำให้ไม่เหลือเงินใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งร่างกฎกระทรวงฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ โดยในร่างใหม่กำหนดให้เหลือ 30%  ของเงินเดือน

เกณฑ์กำกับของร่างฯ

 • เกณฑ์กำกับที่กรมได้มีการยกร่างนั้น มีทั้งหมด 13 ฉบับ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างเสร็จแล้ว 7 ฉบับ และอีก 5 ฉบับ เสนอร่างให้กระทรวงเกษตรฯพิจารณาแล้ว ยังคงเหลือเรื่องเกณฑ์การลงทุน

 • สำหรับร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ… มีด้วยกัน 5 หมวดและบทเฉพาะกาลสาระสำคัญ เช่น
  • กรณีการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณ์ผู้กู้ ในด้านความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้

 • สำหรับร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ… นั้น มีสาระสำคัญเช่น
  • กำหนดให้ในฐานะเจ้าหนี้ สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะฝากเงินหรือให้กู้เงินแก่สหกรณ์ทุกประเภทหรือชุมนุมสหกรณ์ ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นรวมกันทุนสำรองของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ผู้ฝากเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก: bangkokbiznews

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *