กทม. สั่งปิดกิจการเสี่ยงโควิด-19

เปิดรายละเอียด คำสั่งปิด 5 กิจการเสี่ยงโควิด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ทางด้าน พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีเนื้อหาระบุ ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีการขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด อันเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารสุขของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมติในที่ประชุมครั้งที่ 20/2563 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ต่อไป

ปิด 5 สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

  • สนามม้า
  • สนามชนไก่ และ สนามซ้อมชนไก่
  • สนามชนโค สนามกัดปลา หรือ สนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน
  • สนามประกอบกิจการอาบ อบ นวด
  • สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

ให้สถานที่ต่อไปนี้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค แนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

  • โรงภาพยนต์, โรงละคร และ โรงมหรสพ
  • สถานที่จำหน่ายอาหาร, สุรา หรือเครื่องดื่มอื่น โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือ การแสดงอื่นๆเพื่อการบันเทิง

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามข้อ 2 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว กทม. ขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากที่พักอาศัย เนื่องมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้านแรง และ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *