กฎกระทรวงใหม่ สอบใบขับขี่ใช้ใบรับรองแพทย์ - ขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องอบรมเพิ่ม

เพิ่มแล้ว! กฎกระทรวงใหม่ สอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องอบรมเพิ่ม

 • วันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศกฎกระทรวง  เรื่อง การขอและออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 โดยสรุปรายละเอียดสำคัญจากประกาศไว้ดังต่อไปนี้

กฎกระทรวงใหม่ สอบใบขับขี่ใช้ใบรับรองแพทย์ - ขับบิ๊กไบค์ ต้องอบรมเพิ่ม

กฎกระทรวงใหม่ สอบใบขับขี่ใช้ใบรับรองแพทย์ – ขับบิ๊กไบค์ ต้องอบรมเพิ่ม


ประเด็นสำคัญการขอใบขับขี่

 1. กฎกระทรวงนี้ให้บังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่ง 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 2. ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548

 3. ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน โดยมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ (อ่านเพิ่มเติม กฎกระทรวงใหม่ สอบใบขับขี่ใช้ใบรับรองแพทย์ – ขับบิ๊กไบค์ ต้องอบรมเพิ่ม)
  3. หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรม และจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมาย

 4. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องการจะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด เป็นการเพิ่มเติมด้วย เว้นแต่ได้เคยยื่นหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ดังกล่าวมาก่อนแล้ว


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *