แจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท

อัพเดทมาตรการแจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท นาน 3 เดือน

มาตรการแจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th เป็นอีกหนึ่งมาตรการของทางกระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถทำการลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา

รายละเอียดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีสถานประกอบการลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 64,554 ราย หรือร้อยบะ 16.36 เพื่อช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย ที่มีจำนวนกว่า 1.1 ล้านคน หรือร้อยละ 29.1 ถ้าหากเปลี่ยนเทียบกับเป้าหมายจำนวนสถานประกอบการอยู่ที่ 394,703 ราย จำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยมีประมาณ 4 บ้านคน

จากมาตรการดังกล่าวทำให้เราเห็นตัวเลข ว่านายจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ล่าสุดได้มีการมอบหมาย กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธุ์ให้นายจ้างสนานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ทราบถึงโครงการ และขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว

เปิดรายละเอียดขั้นตอนโครงการ แจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท

  • นายจ้างที่ได้รับอนุมัติโครงการรัฐบาลช่วยจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้าง เพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญญาติไทย 1 คน ต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 กับผู้เข้า่ร่วมโครงการที่เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม
  • นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น
  • หากนายจ้างมีการจ้างงานงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5
  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้ายขั้นต่ำ ของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  • กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนวจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และผู้มอบอำนาจ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านทางระบบ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

สำหรับผู้ประกอบการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือ สายด่วนกรมการจัดหางานโทร 1694

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *