ลดค่าไฟฟ้า มาตรการช่วยเหลือประชาชน

มาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ลดค่าไฟฟ้า 2565

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มาตรกรช่วยเหลือค่าไฟฟ้าด้วยการลดค่าไฟ เนื่องจากสถานการณ์ พลังงานโลก ทำให้ประเทศไทยมีค่าไฟฟ้า ที่ขึ้นและมีราคาที่แพงมากขึ้น สำหรับมาตรการล่าสุดที่ออกมานั้นจะเป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน โดยลดราคาค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ไปจนถึงเดือน ธันวาค 2565

การปรชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ระบุสถานการณ์ราคาพลังงานโลก ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มีแนวโน้มที่สูงมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าภายในประทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก กระทรวงพลังงาน ได้มองเห็นถึงปัญหานี้ ทำให้ต้องออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ผ่านการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และ มีมติเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือตามรายละเอียดด้านล่าง

มาตรการลดค่าไฟฟ้า  2565 ลดค่าไฟ 4 เดือน

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นกลุ่มเปราะบางที่รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้า ซึ่งเป็น สาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน โดยการให้ส่วนค่าไฟฟ้าฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ ต่อหน่วยเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ค่า Ft ของเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2565 จำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วย และ ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่ Ft เดือนกันยายน ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใชไฟฟ้า เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี
  2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้า ซื้อเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น การให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได ในอัตราร้อยละ 15-75

สำหรับการดำเนินมาตรการ ลดค่าไฟฟ้า ทั้ง 2 กลุ่ม ทีเ่ป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ. จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 89 ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *