Uncategorized

/Uncategorized

คู่มือการใช้งาน Tracking Tag

1. ขั้นตอนการทำ Tracking Tag ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Accesstrade เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วจะได้หน้าต่างตาม รูปที่ 1.1 รูปที่ 1.1 Dashboard ทำการคลิกที่แทบเมนูเว็บไซต์จะได้ตามรูปที่ 1.2 รูปที่ 1.2 แทบเมนูเว็บไซต์ คลิกที่ Tracking Setting ที่เว็บไซต์ที่ต้องการจะทำ Tracking Tag รูปที่ 1.3 Tracking Setting จากรูปที่ 3 ให้ทำการเพิ่มค่าตัวแปรที่ต้องการ โดยให้พิมพ์เพิ่ม Add sub id จนครบตามที่ต้องการ จาก รูปที่ 1.3 ได้ทำการเพิ่ม sub id เป็นตัวอย่างไว้ให้แล้ว หลังจากเพิ่ม sub id จนครบแล้วให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างแล้วทำการกด SAVE เพื่อบันทึก ให้ไปที่แทบเมนู GET LINK เพื่อเลือกแคมเปญที่ต้องการ รูปที่ 1.4 ตัวอย่างแคมเปญที่ทำการ GET [...]

By | 2015-05-19T08:27:35+00:00 May 19th, 2015|Uncategorized|0 Comments